Nghiên cứu Khoa học

Ngày: 11/02/2015

Xem tiếp 

Ngày: 12/01/2015

Xem tiếp 

Ngày: 09/01/2015

Bài báo tập trung nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa của cấu trúc lời từ chối sự giúp đỡ trong tiếng Anh và tiếng Việt. Đồng thời, khảo sát các chiến lược từ chối trong hai ngôn ngữ và rút ra những điểm tương đồng và dị biệt nhằm khắc phục những chuyển di văn hóa của người Việt khi gặp các tình huống từ chối sự giúp đỡ, nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ cho người Việt học tiếng Anh

Xem tiếp 

Ngày: 02/01/2015

Xem tiếp