Tham khảo

Ngày: 08/04/2015

Định nghĩa

Tư duy phản biện được miêu tả là “những suy nghĩ mang tính chất phản ánh có lý lẽ về việc tin vào điều gì hoặc làm điều gì”. Nó cũng được miêu tả là "tư duy về tư duy”.

Xem tiếp