Giảng viên
Danh sách Giảng viên

Ngày: 07/01/2015

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRONG KHOA

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Thị Phương Thảo

Phó Trưởng khoa

0906314279

tranthiphuongthao@quangtrung.edu.vn

Nguyễn Thị Phương Hồng

Giảng viên

0935 455 784

nguyenthiphuonghong@quangtrung.edu.vn

Võ Thiện An

Giảng viên

0935 400 030

vothienan@quangtrung.edu.vn

Lưu Thị Mai Thanh

Giảng viên 0989 376 542 luuthimaithanh@quangtrung.edu.vn

 

( KHOANN )